Syyttäjän päätösten perustelemisvelvollisuus

Annettu 28.2.2018, dnro 556/21/17

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota rikosten yksiköimiseen ja syyteoikeuden vanhentumisen arvioimiseen teossa, joka muodostui useista, yhdeksi teoksi yksiköitävistä osateoista. Yksittäisten tekojen katsomiseen yhdeksi teoksi vaikuttavat osatekojen motivaatioperusta sekä henkilöllinen, ajallinen ja tekotavan yhte-neväisyys. Näin muodostuvan tekokokonaisuuden kaikkien osateko-jen tulee täyttää epäillyn rikoksen tunnusmerkistö ja syyteoikeuden vanhentuminen lasketaan viimeisestä osateosta.

Lisäksi apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi yleisenä ohjeenaan, että jos syyttäjä katsoo arvioitavanaan olevassa asiassa syyteoikeuden van-hentuneen, perusteluissa ei oteta kantaa epäillyn syyllisyyteen tai näytön riittävyyteen. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa, jos syyttäjä katsoo, että syyteoikeuden vanhentumisen takia syyttämättäjätetyn te-on kvalifioitu tekomuoto tai muun rikoksen tunnusmerkistö, joissa syy-teoikeus on edelleen olemassa, voisi asiassa tulla harkittavaksi. Täl-löin voidaan arvioida näiden tekojen osalta näytön riittävyyttä, vaikka ne eivät olekaan olleet esitutkinnan ja syyttäjän ratkaisun varsinaisena kohteena. (Ks. samoin VKS:2016:6 Syyttämättäjättämispäätöksen laa-timinen ja sisältö s. 4/12 Syyteoikeus vanhentunut.)

 
Julkaistu 9.3.2018